Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Waarvoor heb je o.a. een stedenbouwkundige vergunning nodig?

De eigenlijke bouwwerken

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:

·          vervangen van dakgebinten of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen.

·          geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.

Functiewijzigingen

Een stedenbouwkundige vergunning is nodig voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, in o.a. volgende gevallen:

·          Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als een van de hierna vermelde hoofdfuncties van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd in een andere hierna vermelde hoofdfunctie:

o   wonen

o   verblijfsrecreatie

o   dagrecreatie

o   landbouw in de ruime zin

o   handel, horeca, kantoorfunctie en diensten

o   industrie en ambacht

·          Een stedenbouwkundige vergunning is ook nodig als het onroerende bebouwde goed een exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de functiecategorie “landbouw in de ruime zin” of “industrie en ambacht” valt, betreft en de nieuwe hoofdfunctie geen binding meer heeft met de al dan niet beëindigde exploitatie.

Vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning is het in een woongebouw uitoefenen van functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:

·          Het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied.

·          De woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie.

·          De complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m2.

·          De complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouw- en verkavelingsverordeningen,  ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen.

Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen

Een stedenbouwkundige vergunning is nodig voor het plaatsen of wijzigen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden. Het gaat hier over vaste reclameconstructies, bv. reclamezuilen of installaties aangebracht op blinde gevels voor het aanplakken van affiches. Voor verplaatsbare reclame-inrichtingen is geen stedenbouwkundige vergunning vereist, tenzij men een grond gewoonlijk gaat gebruiken voor het plaatsen van dergelijke inrichtingen.

Er is een vrijstelling van vergunning voor de plaatsing van o.a. volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden, voor zover dit niet strijdig is met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouw- en verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen:

·          De bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale maximale oppervlakte van 4 m²

·          Publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke en reglementaire bepalingen

·          Publiciteitsinrichtingen aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m² en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of de verkoping wordt verwijderd

Plaatsen van een automaat

Voor het plaatsen van bv. een aardappelautomaat op het bedrijf (“onder visuele controle”) heb je normaal geen vergunning van de dienst ruimtelijke ordening nodig. Plaats je een automaat op eigendom van derden dan is dit wel het geval. Let er wel op dat de automaat zo geplaatst is dat (zwakke) weggebruikers nooit in gevaar gebracht worden wanneer auto’s bij je automaat halt houden.

Heb je voor de uitbouw van een hoevewinkel met bijhorende verwerkingsruimte een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Voor het inrichten van een hoevewinkel en bijhorende verwerkingsruimte moet in principe altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden, ook als het een functiewijziging betreft van een bestaand gebouw op een actief landbouwbedrijf.

De vuistregel is dat hoeveverkoop in agrarisch gebied kan als het de verkoop betreft van hoeve-eigen producten. Uit de praktijk blijkt echter dat de meeste hoeveproducenten ook hoeveproducten verkopen die ze niet zelf hebben vervaardigd. De adviesverlenende (en controlerende) administratie laat de verkoop van andere dan zelf geproduceerde producten echter stilzwijgend toe en interpreteert “eigen” productie als “meer dan 50% van de producten zijn afkomstig van het eigen bedrijf”.

Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden de geplande werken getoetst aan de ruimtelijke draagkracht. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beschrijft de ruimtelijke draagkracht als “het vermogen om binnen het kader van duurzame ontwikkeling, functies en activiteiten op te nemen in een bepaalde ruimte”. Enkel aanvragen met een kleinschalig karakter worden goedgekeurd. Met kleinschaligheid wordt bedoeld dat de concentratie van gebouwen of constructies beperkt wordt gehouden. De landbouwproductie moet een volwaardige activiteit blijven.

Is de medewerking van een architect altijd verplicht?

Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Een aantal ingrepen zijn hiervan echter wel vrijgesteld, op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen:

·       De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen

·       Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is

·       Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen

·       Het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak

·       Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 

·       Plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rook- of luchtafzuiginstallaties

Of je al dan niet een beroep moet doen op een architect, zal dus afhangen van de voorziene verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden.

Samenstellen en indienen van een aanvraagdossier

 

Als de medewerking van een architect vereist is, stelt de architect het aanvraagdossier samen. De aanvrager moet dan enkel de aanvraag ondertekenen.

Als de medewerking van een architect niet vereist is, dan mag je als aanvrager zelf het aanvraagdossier samenstellen. De Vlaamse Overheid bepaalt wel hoe het dossier moet samengesteld worden. In de meeste gevallen zal je hiervoor het aanvraagformulier voor “eenvoudige samenstelling” moeten gebruiken.

Als je aanvraagdossier volledig is, moet je het, tegen ontvangstbewijs, bij je gemeente afgeven, aangetekend versturen of digitaal indienen volgens de procedures die je gemeente aanbiedt.

Advies over hoevewinkels, verwerkings- en consumptieruimten

Voor advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in agrarisch gebied, kan je een beroep doen op de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) binnen het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid:

Vlaamse Overheid

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Afdelingshoofd: J. Verstrynge

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Brussel

Tel: 02/552.79.07 en 02/552.79.08

Fax: 02/552.78.71

Koppeling stedenbouwkundige vergunning - milieuvergunning

De stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een milieu-vergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning definitief geweigerd, dan vervalt ook de stedenbouwkundige vergunning.