Steunpunt hoeveproducten
Steunpunt Hoeveproducten maakt deel uit van
Ons

Wetgeving: Etikettering van hoeveproducten

1. Welke producten moeten een etiket dragen?

Enkel voorverpakte voedingsmiddelen die in de handel worden gebracht en bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker of aan restaurants, ziekenhuizen, kantines, … te worden afgeleverd, moeten worden voorzien van een etiket.

Voor volgende voedingsmiddelen geldt een specifieke wetgeving en gelden de hiernavolgende verplichtingen niet:
• eieren
• primeur- en consumptieaardappelen
• wijn en druivenmost

Wat verstaat men onder een voorverpakt voedingsmiddel?
Een voorverpakt voedingsmiddel is een verkoopeenheid, bestaande uit een voedingsmiddel en het verpakkingsmiddel waarin dit is verpakt. Dit verpakkingsmiddel bedekt het voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.

Bv.: Plattekaas die je reeds uitgeschept in een plastic potje en voorzien van een dekseltje te koop stelt in je koeltoog is een voorverpakt product en moet geëtiketteerd worden. Schep je de plattekaas pas bij de verkoop uit in een plastic potje, dan is dit niet voorverpakt.


2. Volgende gegevens moeten op het etiket vermeld worden:

a. De verkoopbenaming die aangeeft om welk product het gaat

b. De lijst met ingrediënten

c. De datum van minimale houdbaarheid of, bij zeer bederfelijke voedingsmiddelen, de uiterste verbruiksdatum

d. De bijzondere bewaarvoorschriften

e. De gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt

f. De naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant, verpakker of verkoper

g. Het effectief alcohol-volumegehalte voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent

h. De nettohoeveelheid

i. De plaats van oorsprong of herkomst indien de verbruiker zou kunnen misleid worden over de werkelijke oorsprong of herkomst

j. Het erkenningsnummer in geval van dierlijke producten

k. Het lotnummer

l. De aanwijzing of de producten afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)

m. De voedingswaarde

n. Specifieke vermeldingen voor bepaalde voedingsmiddelen

o. Opgelet met voedings- en gezondheidsclaims!!!


3. Hoe moeten de verplichte vermeldingen aangebracht worden?


De verplichte vermeldingen moeten zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht op de voorverpakking of op een etiket dat daaraan vast hangt en moeten minstens gesteld worden in de taal of de talen van het taalgebied waar het product op de markt wordt gebracht.

De verkoopbenaming, de minimale houdbaarheidsdatum of uiterste consumptiedatum, het effectieve alcohol-volumegehalte en de nettohoeveelheid moeten (indien ze moeten vermeld worden) in hetzelfde gezichtsveld voorkomen.


4. Wetgeving

• K.B. van 28/12/1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen
• K.B. van 18/03/1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk
• K.B. van 09/02/1990 betreffende de vermelding van de partij waartoe een voedingsmiddel behoort
• K.B. van 12/03/1991 betreffende de toevoegsels die in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden
• Wet van 14/07/1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
• K.B. van 08/01/1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen
• K.B. van 01/03/1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen
• K.B. van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen
• K.B. van 10/01/2001 tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten
• Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22/09/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
• Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 houdende de vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong
• K.B. van 15/6/2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten
• K.B. van 22/12/2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong